YONGPHOTOS.COM

해운대 마린시티 야경   Self Portrait


동백섬 방파제에서 촬영한 해운대 마린시티의 야경과 저의 모습입니다.


 

 

 

 

 

 

2012. 동백섬 방파제 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

 

 

 

Comment +14