YONGPHOTOS.COM

웃는 모습 

 

 

 

 

 

'엉뚱아~ 아빠는 엄마가 웃는 모습에 홀딱 반해버렸단다.

예쁜 얼굴과 해맑게 웃는 모습은 꼭 엄마를 닮았으면 좋겠구나.'

 

 

 

 

 

2014. 04. 경산 반곡지 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +12