YONGPHOTOS.COM

사식이라도 넣어주랴? 

 

 

 

 

 

개구멍 사이로 마주친 눈...

뭔가를 심하게 갈구하는듯한 표정이다.

사... 사식이라도 넣어주랴?

 


 

 

2014. 05. 17 가덕도 정거마을 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


 

Comment +8