YONGPHOTOS.COM

삼촌 

 

 

 

 

 

포토제닉한 모델은 멀리있는게 아니었어요.

우리 삼촌... 이번 추석에는 탁주한잔 받아드려야겠어요.

 

 

 

 

 

2011. 09. 고향에서 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +10