YONGPHOTOS.COM

당신을 한결같이 바라봅니다. 

 

 

 

 

 

해바라기의 해를 향한 사랑이 얼마나 깊은지...

이렇게 자세히 들여다보니 보이는군요!

 

 

 

 

 

2014. 07. 울산 선암호수공원 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +8