YONGPHOTOS.COM

우리의 공격을 받아랏! 

 

 

 

 

 

요즘엔 비누방울을 총처럼 쏴버리더군요.

'공격이닷!' 을 외치며 일점사 사격을 하던 꼬맹이들과

'꺄르륵' 웃으며 도망가던 꼬맹이!

 

 

 

 

 

2014. 06. 01. 경상남도수목원 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

 

Comment +8