YONGPHOTOS.COM

하염없이... 

 

 

 

하염없이 바다만 바라봅니다....
그리고 곧 소리없이 흐느낍니다....

 

 

 

 

2010. 태종대 주전자섬 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. YongPhotos.com

 

 

Comment +22