YONGPHOTOS.COM

아름다운 밤이에요 

 

 

 

 

 

침사추이 해변길에서 바라본 홍콩섬의 밤풍경.
길게 늘어선 마천루 빌딩숲이 화려하다. 잿빛 하늘이 못내 아쉽다...

 

 

 

 

 

2013. 11. 침사추이 해변길 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +7